CČSH

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

www.ccsh.cz

• Na vznik Církve československé husitské 8. ledna 1920 měly vliv reformní a moderní myšlenky, které vyjádřil první patriarcha ThDr. Karel Farský.

• Prezident Tomáš G. Masaryk ji označil typem husitské církve.

• Její učení a působení se řídí Písmem svatým – Biblí.

• Jejím posláním je „naplnit Duchem Kristovým současné poznání vědecké a snažení mravní“.

• O nedělích a svátcích ve svých sborech, nesoucích nejčastěji jméno Husovo, slaví liturgii se svátostí večeře Páně, vysluhovanou pod obojí – chlebem a vínem.

• Slouží svátostmi křtu, biřmování, manželství, pokání a útěchy nemocných.

• Bohem povolané muže a ženy ustanovuje ke službě ve svátosti svěcení kněží.

• Její náboženské obce spravované radou starších a farářem se sdružují v diecéze.

• Diecéze, v jejichž čele jsou biskupové, mají sídla v Praze, Hradci Králové, Plzni, Brně, Olomouci a v Bratislavě. V čele Církve československé husitské stojí volený biskup – patriarcha.

• Výuka teologie a bádání jsou soustředěny na Karlově univerzitě v Praze – Husitské teologické fakultě.

• O teologické vzdělávání pracovníků církve pečuje Husův institut teologických studií v Praze.

• Pracovníci církve se uplatňují v oblasti vzdělávání, umění a kultury.

• Církev vykonává sociální práci ve svých diakonických zařízeních (domovech pro seniory, chráněných dílnách a dalších).

• Církev československá husitská je členkou Ekumenické rady církví v ČR, Světové rady církví, Konference evropských církví a dalších mezinárodních organizací, sdružujících církve k ekumenické spolupráci.