PROVOZNÍ ŘÁD Centra volného času SMĚROVKA

Provozní doba volnočasového centra od 13:30 do 17:00 hod.

CVČ se nachází ve druhém nadzemním patře jižního křídla zeleného domu SMĚROVKA
na Husově náměstí. (Čsl. armády 19) Vstup do CVČ je z pěší uličky K nádraží vraty za
Bufetem. CVČ má k dispozici tři prostorné místnosti, šatnu a sociální zařízení oddělené
pro dívky a chlapce.

Program centra

Po celý týden jsou členům nabízeny různé zájmové činnosti. V brzkém odpoledni relaxační
dechové a pohybové cvičení s možností setrvat v klidu (místnost nazvaná „KLÍDEK“
s interiérem ve stylu čajovny určená pro tiché činnosti – četba, relaxace, tiché PC).
Poté čas k vypracování domácích úkolů a přípravu na vyučování. Okolo 15 hodiny
příprava svačiny ve cvičné kuchyni a společné stolování ve společenské místnosti
s interiérem ve stylu měšťanské jídelny. Okolo 16 hodiny dynamické činnosti – vaření,
tanec, výtvarná tvorba, deskovky…

Příchody a odchody

Mladší děti přichází a odchází podle individuálního plánu sepsaného se zákonným
zástupcem na každé pololetí. Děti odchází z CVČ s vědomím vychovatele. Případné
změny času odchodu jsou možné měnit zákonným zástupcem buď písemně, elektronicky
nebo telefonicky v komunikaci s vychovatelem. Je-li v individuálním plánu potvrzena
kompetence dítěte rozhodovat o svém odchodu, odchází samo s vědomím vychovatele.

Měsíční členský příspěvek

Příspěvek činí 200,- Kč měsíčně a je hrazen převodem nebo v hotovosti vždy do
15. dne předešlého měsíce. Slouží k pokrytí provozních nákladů. Platba na měsíc říjen
se hradí při sepisování individuálním plánu a zároveň se domluví způsob platby dalších
měsíců.

Poplatky na pitný režim, svačiny, akce a jednotlivé kurzy se hradí buď v hotovosti
vychovateli, nebo ze svačinového fondu hrazeného jednorázově v hotovosti nebo
převodem, ze kterého jsou jednotlivé položky odepisovány v účetní knize (papírové
a přístupné k nahlédnutí). Akce a ceny budou průběžně zveřejňovány na FB, vývěsce,
a stránkách CVČ..

Doporučení:

Nepovažujeme za vhodné nosit do CVČ cenné předměty a hračky, ani větší obnosy
peněz. Za vše si členové odpovídají sami.

CVČ předpokládá vzájemnou shodu zákonných zástupců.