SMĚROVKA

  

Poslání Centra volného času SMĚROVKA

Posláním Centra volného času SMĚROVKA je podporovat pozitivní formování osobnosti,
a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání
široké veřejnosti, především dětí a mládeže.

Posláním je motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé
k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména
ke smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném
prostředí, s profesionálním týmem pedagogů.

Zájmové vzdělávání neposkytuje vzdělání určitého stupně, ale má charakter doplňku
školní výuky. Prvotním posláním zájmového vzdělávání je naplňování zájmů a potřeb dětí,
žáků, studentů a dalších zájemců v jejich volném čase. I když neposkytuje stupeň vzdělání,
zabývá se však aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou
zátěž ze školy, duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní,
zdravotní (relaxační a regenerační), sociální, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti,
talent, upevňuje sociální vztahy.

Zájmové vzdělávání je nezbytnou součástí procesu celoživotního učení každého jednotlivce.
Napomáhá mimo jiné i inkluzi - snazšímu začlenění méně úspěšných či jakkoli
znevýhodněných žáků, neboť právě rozmanité činnosti zájmového vzdělávání mohou
napomoci snazšímu rozvoji zdravé osobnosti dítěte, rozvoji klíčových kompetencí
(k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní)
a smysluplnému naplňování volného času.